ASTORGA AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000515111
Numer REGON: 147297049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256512/20/699]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147297049 NIP 77432196562014-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORGA AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina GĄBIN miejscowość NOWE GRABIE2014-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE GRABIE ulica OSIEDLE POD JODŁAMI nr domu 16 kod pocztowy 09-530 poczta GĄBIN kraj POLSKA 2014-06-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ASTORGA-AUTOMATYKA.PL2014-06-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTORGA-AUTOMATYKA.PL2014-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2014 R.2014-06-27 do dziś
230-07-2014 R., REPERTORIUM A NR 5018/2014, PRZED WIESŁAWĄ KRYSIUK NOTARIUSZ W PŁOCKU PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU PRZY PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY NR 2 LOK. 2 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU (§ 1 -§ 14 ORAZ § 16 - § 17) ORAZ ZASTĄPIENIE USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW NOWĄ TREŚCIĄ UMOWY, WRAZ Z PRZYJĘCIEM NOWEJ NUMERACJI (§ 1 - § 13)2014-08-26 do dziś
317.08.2016R., REPERTORIUM A NR 2731/2016, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA PAR. 9 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-06-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ2016-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-08-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-06-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 12 PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2014-08-26 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-10-25 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-10-25 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-10-25 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-25 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-10-25 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-25 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-25 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
2data złożenia 26.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów