ASTORGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000515106
Numer REGON: 147317527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256539/20/742]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147317527 NIP 77432198282014-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina GĄBIN miejscowość NOWE GRABIE2014-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE GRABIE ulica OSIEDLE POD JODŁAMI nr domu 16 kod pocztowy 09-530 poczta GĄBIN kraj POLSKA 2014-06-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTORGA@ASTORGA.PL2014-06-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTORGA.PL2014-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTROGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ2018-05-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 65 kod pocztowy 85-825 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-05-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2014 R.2014-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2014 R., REPERTORIUM A NR 6103/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WIESŁAWĘ KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU (09-402), PL.OBROŃCÓW 2 LOK.2 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI OD § 1 DO § 14 ORAZ OD § 16 DO § 17 W CAŁOŚCI ORAZ ZASTĄPIENIE UCHYLONYCH PARAGRAFÓW ORAZ § 15 NOWĄ TREŚCIĄ2014-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-06-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2017-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2017-07-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2017-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-11-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-06-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-11-20 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-20 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-11-20 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-11-20 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-20 do dziś
674 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-11-20 do dziś
735 3 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-11-20 do dziś
833 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2014-11-20 do dziś
933 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-11-20 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów