BUFK HALINA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000514988
Numer REGON: 181126605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251704/20/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUFK HALINA ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA2014-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2015-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica UL. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI nr domu 16 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2015-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA W DNIU 09.06.2014 R.2014-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2014-06-30 do dziś
2. ImionaHALINA IWONA2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOL2019-03-12 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH O POZASĄDOWYCH. 2. PROWADZENIE SPRAW NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NALEŻY DO PRAW I OBOWIĄZKÓW KAŻDEGO WSPÓLNIKA. OŚWIADCZENIA WOLI W TAKICH PRZYPADKACH SKŁADA KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. 3. ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI PRZEKRACZAJĄCE 100.000,00 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 4. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W TAKICH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2014-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOL2019-03-12 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2014-06-30 do dziś
2. ImionaHALINA IWONA2014-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-06-30 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-30 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-30 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów