GRUPA BESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000514941
Numer REGON: 123154392
Numer NIP: 7343525875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5414/23/695]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA BESSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2023-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBINIA ulica UL. METALURGICZNA nr domu 4 kod pocztowy 32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA 2023-03-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHOJNOR@OP.PL2014-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2014 R.2014-06-27 do dziś
223.02.2023 R., REP. A NR 2050/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. MATEJKI 11, 33-300 NOWY SĄCZ, ZMIANA: § 2, § 3, § 4 UMOWY SPÓŁKI2023-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3843650082023-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000803643 2023-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2023-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647366672023-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000623761 2023-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2023-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOJNOR2023-03-30 do dziś
2. ImionaJACEK WIESŁAW2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOJNOR2023-03-30 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-27 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-06-27 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-27 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2023-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2023-03-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-03-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-03-30 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-03-30 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-03-30 do dziś
669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2023-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
3data złożenia 15.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
4data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
5data złożenia 05.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
8data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów