HGL TAKKO AKCESORIA TYTONIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000514753
Numer REGON: 341591238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[RDF/370048/22/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGL TAKKO AKCESORIA TYTONIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI UPADŁOŚCI2020-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2017-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 27 kod pocztowy 85-079 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2017-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HGL.COM.PL2015-11-04 do dziś
4. Adres strony internetowejHGL.COM.PL2015-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ - NOTARIUSZ UL. A.CIESZKOWSKIEGO 17/2, 85-052 BYDGOSZCZ, REP. A NUMER 1545/2014.2014-06-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.09.2015R., REPERTORIUM A NR 8323/2015 NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ NOTARIUSZ, RAFAŁ BARABASZ NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA - UCHYLENIE CAŁOŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2015-11-04 do dziś
327.10.2017 R. REP. A NR 11114/2017 NOT. ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIANA § 3.2017-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIETZ2017-08-23 do dziś
2. ImionaKAROL2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały747 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 747.000 ZŁ2017-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLEJA2017-08-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MIECZYSŁAW2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.000 ZŁ2017-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego934000,00 ZŁ2015-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1884000,00 ZŁ2015-11-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA2014-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIETZ2017-08-23 do dziś
2. ImionaKAROL2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIETZ OLSZEWSKA2017-08-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-26 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-06-26 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-06-26 do dziś
446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2014-06-26 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-26 do dziś
646 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2014-06-26 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-06-26 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-26 do dziś
947 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-26 do dziś
1046 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 26.06.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3data złożenia 09.04.2019 okres OD 14.03.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
4data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
5data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
6data złożenia 28.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.08.2017 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 8415/20172017-10-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2017-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMIETZ2017-10-13 do dziś
2. ImionaKAROL2017-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.08.2017 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 8415/20172017-10-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY, WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY nr XV GU 514/17 data 14.03.20182018-05-04 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2018-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZARSKI2018-05-04 do dziś
2. ImionaJERZY2018-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów