BUSINESS PRACTICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000514490
Numer REGON: 147296742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-08-05
Sygnatura akt[RDF/172140/19/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PRACTICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość BANIOCHA2014-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BANIOCHA ulica WIEJSKA nr domu 18 A kod pocztowy 05-532 poczta BANIOCHA kraj POLSKA 2014-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109-05-2014, JOANNA CICIO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. „A” 1838/20142014-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK LEWANDOWSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4 500 ZŁ2014-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EDYTA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ2014-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2014-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKA2014-06-24 do dziś
2. ImionaDOMINIKA EDYTA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEWANDOWSKI2014-06-24 do dziś
2. ImionaMAREK JOACHIM2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-06-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-06-24 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-06-24 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-06-24 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-06-24 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-06-24 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-06-24 do dziś
779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-06-24 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2014-06-24 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-06-24 do dziś
1082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20152018-10-22 do dziś
2data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
3data złożenia 23.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20152018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów