EWINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000514470
Numer REGON: 022415280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25363/20/803]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWINIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ZEGADŁOWICZA nr domu 43 nr lokalu 8 kod pocztowy 50-226 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2014 R. REPERTORIUM A NR 350/2014, NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SUKIENNICE 6 LOK. 402. 18.06.2014 R. REPERTORIUM A NR 793/2014, NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KUŹNICZEJ 57/58 LOK. 4, ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTECKA2020-08-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały219 (DWIEŚCIE DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.900 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego22000,00 ZŁ2014-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport122000,00 ZŁ2014-06-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTECKA2016-10-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-06-26 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-06-26 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-08-25 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-08-25 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-08-25 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-08-25 do dziś
577 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2020-08-25 do dziś
695 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 22.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2data złożenia 07.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów