AQUA CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000514439
Numer REGON: 022442710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/344205/21/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PÓŁNOCNA nr domu 15-19/2.1 nr lokalu 126 kod pocztowy 54-105 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.2014 R., REP. A NR 1223/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2014-06-24 do dziś
214.05.2019, REP. A NR 2331/2019, NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST.2019-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACZEK2014-06-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA RENATA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACZEK2014-06-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2014-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY „PREZESEM ZARZĄDU” . JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACZEK2014-06-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACZEK2014-06-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA RENATA2014-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-06-24 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-06-24 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-24 do dziś
411 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-06-24 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-06-24 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-24 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-24 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-06-13 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
2data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3data złożenia 20.12.2018 okres OD 27.05.2014 DO 31.12.20142018-12-20 do dziś
4data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3OD 27.05.2014 DO 31.12.20142018-12-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3OD 27.05.2014 DO 31.12.20142018-12-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów