A-Z TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000514293
Numer REGON: 302769050
Numer NIP: 7831714527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500789/23/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO miejscowość PUSZCZYKOWO2014-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PUSZCZYKOWO ulica UL. PIASKOWA nr domu 19 kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj POLSKA 2019-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2014 R., NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. KAROLA LIBELTA 29A/10, REP. A NR 1.132/2014.2014-07-01 do dziś
230.01.2017 R., REP. A NR 563/2017,NOTARIUSZ NATALIA WAŚCIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NATALIA WAŚCIŃSKA, UL. WAWRZYNIAKA 9, 62-050 MOSINA ZMIANA § 4 UMOWY2017-06-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19-04-2017 REPERTORIUM A NR 1993/2017 NOTARIUSZ: NATALIA WAŚCIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA NATALIA WAŚCIŃSKA 62-050 MOSINA UL. WAWRZYNIAKA 9 ZMIENIONO §5 UMOWY2017-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWICZ2014-07-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREFT2017-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR IGNACY2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREFT2017-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR IGNACY2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWICZ2014-07-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DOROTA2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-07-01 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-07-01 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-07-01 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2017-09-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-13 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.07.2014 DO 28.02.20152016-01-13 do dziś
2data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-09-01 do dziś
3data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-13 do dziś
4data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.03.2017 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
5data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
6data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
8data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 28.02.20152016-01-13 do dziś
2OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-09-01 do dziś
3OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-13 do dziś
4OD 01.03.2017 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2015 DO 29.02.20162016-09-01 do dziś
2OD 01.03.2016 DO 28.02.20172017-09-13 do dziś
3OD 01.03.2017 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów