AQUA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000513989
Numer REGON: 243593457
Numer NIP: 6462934295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531754/23/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2014-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica BUDOWLANYCH nr domu 173B kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2014-06-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAQUA@AQUA-TECHNOLOGIE.PL2014-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2014 R.2014-06-18 do dziś
230.09.2014 R., REP. A NR 11029/2014, NOTARIUSZ BENIAMIN SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY AL.NIEPODLEGŁOŚCI 49, - ZMIANA: § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2014-06-18 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ GRZEGORZ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISTOWSKI2014-06-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWISTOWSKI2014-06-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2014-06-18 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ GRZEGORZ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-06-18 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-06-18 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-18 do dziś
409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-06-18 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-06-18 do dziś
625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-18 do dziś
727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-06-18 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-18 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-06-18 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 04.07.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
9data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
10data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.07.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów