A.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000513963
Numer REGON: 147183506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-05-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/21183/20/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147183506 NIP 52136695862014-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ANTONIEWSKA nr domu 1D nr lokalu 23 kod pocztowy 02-977 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, REP. A NR 702/2014 15.05. 2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, REP. A NR 1006/2014 ZMIENIONO § 6 UST. 1 06.06. 2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, REP. A NR 1332/2014 ZMIENIONO § 22 UST. 12014-06-27 do dziś
209.04.2015 R., REP. A NR 817/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 8 PKT 1 ZMIENIONO § 92015-06-19 do dziś
317.08.2016R., REPERTORIUM A NR 1952/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 PKT 1 ORAZ §92017-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHLIŃSKI2014-06-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 900 PLN2014-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50450,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2014-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHLIŃSKI2014-06-27 do dziś
2. ImionaARTUR2014-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-02 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-02 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-02-02 do dziś
546 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2015-02-02 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-02-02 do dziś
746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-02-02 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
947 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2015 okres OD 10.04.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 09.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.04.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów