ENDO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000513835
Numer REGON: 147288352
Numer NIP: 5322048699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302912/21/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina KARCZEW miejscowość KARCZEW2014-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KARCZEW ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 80 kod pocztowy 05-480 poczta KARCZEW kraj POLSKA 2014-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI NOTARIUSZ 05-400 OTWOCK, UL. WAWERSKA NR 1 LOK. 6 REP. A NR 883/2014 Z 1 KWIETNIA 2014 ROKU2014-06-17 do dziś
221.03.2015 R., REP. A NR 1271/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU. W § 2 DODANO PKT 222015-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJOŁEK2014-06-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2020-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁDYGA2020-10-14 do dziś
2. ImionaBEATA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁDYGA2020-10-14 do dziś
2. ImionaBEATA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJOŁEK2014-06-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2014-06-17 do dziś
274 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-17 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-17 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-06-17 do dziś
586 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2014-06-17 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-06-17 do dziś
763 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-06-17 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-17 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
6data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów