APTEKARSKA GRUPA WSPARCIA RADIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000513766
Numer REGON: 243589480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514405/23/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKARSKA GRUPA WSPARCIA RADIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2014-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KRYNICZNA nr domu 15 kod pocztowy 40-637 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-06-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AGWRADIX.PL2015-02-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AGWRADIX.PL2015-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2014 R.2014-06-18 do dziś
218 LISTOPAD 2014 ROK REPERTORIUM A NUMER 701/2014 NOT.ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIANA PARAGRAFU 14 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-02 do dziś
307.06.2016, REPERTORIUM A NUMER 2456/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK ZMIENIONO § 4,§ 13 PKT.2 ORAZ § 16 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONSTANTY2014-06-18 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JANUSZ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2014-06-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH2015-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W SPRAWCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000,00 ZŁ(SŁOWNIE:DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2.W SPRAWCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE:DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI Z O.O.WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2015-02-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2014-06-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2014-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONSTANTY2020-07-20 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JANUSZ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-18 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-06-18 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-18 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-18 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-18 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-08-31 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-08-31 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-08-31 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2015 okres OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.06.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów