EMPORIUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000513555
Numer REGON: 222107973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349807/21/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica BITWY OLIWSKIEJ nr domu 27A kod pocztowy 80-399 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2014 R, NOTARIUSZ MACIEJ CISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY TARG DRZEWNY 3/7, REPERTORIUM A NR 28776/20142014-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALSKA HELT2014-06-16 do dziś
2. ImionaSTELLA URSZULA2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2014-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELT2014-06-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2014-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELT2014-06-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2014-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ISTNIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELT2014-06-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-06-16 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-16 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-16 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-06-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-16 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-06-16 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-06-16 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-06-16 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-06-16 do dziś
1046 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2016 okres OD 26.06.2014 DO 31.12.20142016-07-13 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2014 DO 31.12.20142016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-12-07 do dziś