GS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000513449
Numer REGON: 022437317
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33259/20/652]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica OBORNICKA nr domu 217 nr lokalu 18-19 kod pocztowy 51-114 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2014 R, NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SZEWSKA 61-62, LOK 1 A, REP. A NR 2538/20142014-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSICIŃSKI2014-06-14 do dziś
2. ImionaPATRYK WOJCIECH2014-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2014-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONYM JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSICIŃSKI2014-06-14 do dziś
2. ImionaPATRYK WOJCIECH2014-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2014-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-06-14 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-06-14 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-06-14 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-06-14 do dziś
538 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-06-14 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-06-14 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-06-14 do dziś
838 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-06-14 do dziś
938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-06-14 do dziś
1039 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-06-14 do dziś
1146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-06-14 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 16.01.2019 okres OD 14.06.2014 DO 31.12.20152019-01-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 14.06.2014 DO 31.12.20152019-01-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 14.06.2014 DO 31.12.20152019-01-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów