SNAPWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000513284
Numer REGON: 302754840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45754/22/307]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSNAPWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5A kod pocztowy 00-446 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ TRYTT, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3853/2014 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.05.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DAGMARA DUCZMAL ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA DUCZMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3201/2014, ZMIANA: § 8, § 11, § 19 UST. 2, § 21 UST. 6, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-06-17 do dziś
207.10.2014 R., REP. A NR 3.101/2014, NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 29A/10, ZMIENIONO: § 9, DODANO: § 12 PKT. 5 I 6, § 19 PKT. 4, § 21 PKT. 7.2014-11-18 do dziś
315.09.2017 R., REP. A NR 5368/2017, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI S.C., UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, 60-789 POZNAŃ, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI O NOWYM BRZMIENIU, ZMIANA UST. 1 § 6 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-20 do dziś
415.09.2017R., REP.A NR 5368/2017, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: UST.1 W §6 UMOWY SPÓŁKI2018-09-05 do dziś
503.11.2020 R., REP. A NR 14470/2020, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1, DODANIE UST. 82020-11-30 do dziś
625.01.2022 R., REP. NR 1076/2022, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2022-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAYAS BASIC CONCEPT LIMITED2018-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEPICOM LIMITED2020-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100000,00 ZŁ2020-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRACZ2022-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIAK2018-02-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2018-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPARAFINIUK2018-10-26 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-26 do dziś
21. NazwiskoMAKOWSKA2018-10-26 do dziś
2. ImionaBIRUTA2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-10-26 do dziś
31. NazwiskoWDOWCZYK2022-09-21 do dziś
2. ImionaDAGMARA2022-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-09-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-06-17 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-06-17 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-17 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-06-17 do dziś
513 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2014-06-17 do dziś
613 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-06-17 do dziś
713 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-06-17 do dziś
859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-06-17 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-06-17 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
7data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
8data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.06.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów