GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK - ZDROWA SZKOŁA - BOŻENA WRÓBEL I URSZULA ZAWŁOCKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000513261
Numer REGON: 147296972
Numer NIP: 7962965000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[RDF/365937/22/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK - ZDROWA SZKOŁA - BOŻENA WRÓBEL I URSZULA ZAWŁOCKA SPÓŁKA JAWNA2014-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PIONKI miejscowość PIONKI2014-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PIONKI ulica TARGOWA nr domu 9 kod pocztowy 26-670 poczta PIONKI kraj POLSKA 2014-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 5 MAJA 2014 R. 28.05.2014 R. - ZMIANA PAR. 22014-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2014-06-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWŁOCKA2014-06-13 do dziś
2. ImionaURSZULA CZESŁAWA2014-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-06-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2014-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2014-06-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWŁOCKA2014-06-13 do dziś
2. ImionaURSZULA CZESŁAWA2014-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-06-13 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-06-13 do dziś
386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-06-13 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-12-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-12-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-12-17 do dziś
7OD 13.06.2014 DO 31.12.20142021-12-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów