ENERGIA NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000513246
Numer REGON: 061697545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-06
Sygnatura akt[RDF/290109/21/604]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica NARUTOWICZA nr domu 14 nr lokalu 10 kod pocztowy 20-004 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA 20-071 LUBLIN, UL. WIENIAWSKA 8/3, REPERTORIUM A NUMER 4295/20142014-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSTYTUT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000495449 2014-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 080 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY OSIEMDZIESIĄT) O WARTOŚCI 2 808 000 (DWA MILONY OSIEMSET OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4326576202014-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000173449 2014-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7200 (SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE) 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720 000 (SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROFESTECH SPÓŁKA AKCYJNA2014-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1461465032014-06-11 do dziś
4. Numer KRS0000426002 2014-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 (SIEDEMSET DWADZIEŚCIA) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 000 (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH2014-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3600000,00 ZŁ2014-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12808000,00 ZŁ2014-06-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELCZARSKI2016-10-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZARNACKI2016-10-21 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-21 do dziś
21. NazwiskoSZYNDLER2016-10-21 do dziś
2. ImionaJERZY2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-21 do dziś
31. NazwiskoLIS2016-10-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-21 do dziś
41. NazwiskoJAKUBOWSKI2016-10-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-11 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-06-11 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-11 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-06-11 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-06-11 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-06-11 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-11 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-06-11 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-06-11 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 11.06.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
4data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.06.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.06.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów