ENERGIA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000513168
Numer REGON: 302744729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386846/22/217]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁACIARSKA nr domu 4 nr lokalu 205 kod pocztowy 50-104 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SUNFARMING.DE2019-11-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SUNFARMING.DE2019-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2014 R.2014-06-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.05.2015 R., REP. A NR 726/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIĘ MAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. SŁOWACKIEGO 20 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI W CAŁOŚCI2015-07-10 do dziś
320.11.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ EWA MACIEJEWSKA-CHOMIUK, REPERTORIUM A NR 7582/2018, ZMIANA § 2.2019-02-20 do dziś
408.09.2020 R., REP. A NR 7257/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY, UL. KOŁOBRZESKA NR 12, 80-394 GDAŃSK. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2020-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNFARMING POLSKA ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809522522019-08-16 do dziś
4. Numer KRS0000742999 2019-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYNIAK2018-11-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAUSCHKE2018-08-31 do dziś
2. ImionaMARTIN2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-12-10 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-12-10 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-10 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-10 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-10 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-12-10 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-10 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-12-10 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2015 okres OD 13.06.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3data złożenia 21.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
4data złożenia 07.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
5data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
6data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-09 do dziś
7data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów