HGV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000512985
Numer REGON: 243466300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375893/22/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243466300 NIP 62524503032014-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2014-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica WOLSKA nr domu 14 nr lokalu - kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2014-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.01.2014 R., NOTARIUSZ ADRIANA PLIŻGA-WOJTUNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. 3 MAJA 11, NR REP. A 358/142014-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERZ2014-06-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERZ2016-04-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-06-10 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-06-10 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-10 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-10 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2014-06-10 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-10 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-10 do dziś
816 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-06-10 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-10 do dziś
1016 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2015 okres OD 23.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
5data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
6data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów