BUDO-MULTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000512779
Numer REGON: 147268852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-02-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6289/17/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-MULTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HAFCIARSKA nr domu 46A kod pocztowy 04-725 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2014 R.2014-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPERLIK2014-07-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIANNA2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2014-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPERLIK2014-07-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2014-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPERLIK2014-07-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-06 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-06 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-06-06 do dziś
550 TRANSPORT WODNY2014-06-06 do dziś
651 TRANSPORT LOTNICZY2014-06-06 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-06-06 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-06-06 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2014-06-06 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-06-06 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-06-06 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-06 do dziś
1359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-06-06 do dziś
1461 TELEKOMUNIKACJA2014-06-06 do dziś
1562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-06-06 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-06-06 do dziś
1764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-06 do dziś
1866 22 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-06-06 do dziś
1968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-06-06 do dziś
2070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-06-06 do dziś
2171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-06-06 do dziś
2272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-06-06 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-06-06 do dziś
2473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-06 do dziś
2574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-06-06 do dziś
2675 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-06-06 do dziś
2777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-06-06 do dziś
2878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-06-06 do dziś
2979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-06-06 do dziś
3080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-06-06 do dziś
3181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-06-06 do dziś
3282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-06-06 do dziś
3385 EDUKACJA2014-06-06 do dziś
3436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-06-06 do dziś
3586 OPIEKA ZDROWOTNA2014-06-06 do dziś
3693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-06-06 do dziś
3792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-06-06 do dziś
3895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-06-06 do dziś
3996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-06-06 do dziś
4037 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-06-06 do dziś
4138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-06-06 do dziś
4239 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-06-06 do dziś
4335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-06-06 do dziś
4445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2015 okres OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3data złożenia 27.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów