BORO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000512634
Numer REGON: 147280698
Numer NIP: 7010428571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2016-03-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/64904/15/855]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA2016-03-15 do dziś
2. Adreskraj POLSKA 2016-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.20142014-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2014-06-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN JANUSZ2014-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2014-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIERODZIK2014-06-06 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2014-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZUK2014-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2014-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-06 do dziś
201 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-06-06 do dziś
302 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2014-06-06 do dziś
403 RYBACTWO2014-06-06 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-06-06 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-06 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-06-06 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-06-06 do dziś
950 TRANSPORT WODNY2014-06-06 do dziś
1051 TRANSPORT LOTNICZY2014-06-06 do dziś
1152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-06-06 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-06 do dziś
1353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-06-06 do dziś
1455 ZAKWATEROWANIE2014-06-06 do dziś
1556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-06-06 do dziś
1658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-06-06 do dziś
1759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-06-06 do dziś
1861 TELEKOMUNIKACJA2014-06-06 do dziś
1962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-06-06 do dziś
2063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-06-06 do dziś
2164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-06 do dziś
2268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-06-06 do dziś
2343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-06-06 do dziś
2470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-06-06 do dziś
2571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-06-06 do dziś
2672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-06-06 do dziś
2773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-06 do dziś
2874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-06-06 do dziś
2975 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-06-06 do dziś
3077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-06-06 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-06-06 do dziś
3279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-06-06 do dziś
3380 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-06-06 do dziś
3436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-06-06 do dziś
3581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-06-06 do dziś
3682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-06-06 do dziś
3785 EDUKACJA2014-06-06 do dziś
3886 OPIEKA ZDROWOTNA2014-06-06 do dziś
3992 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-06-06 do dziś
4093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-06-06 do dziś
4195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-06-06 do dziś
4296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-06-06 do dziś
4330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-06-06 do dziś
4417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-06-06 do dziś
4537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-06-06 do dziś
4629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-06 do dziś
4715 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-06-06 do dziś
4824 PRODUKCJA METALI2014-06-06 do dziś
4911 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-06-06 do dziś
5012 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-06-06 do dziś
5125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-06 do dziś
5220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-06-06 do dziś
5318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-06-06 do dziś
5414 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-06-06 do dziś
5533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-06 do dziś
5638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-06-06 do dziś
5710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-06-06 do dziś
5826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-06-06 do dziś
5927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-06-06 do dziś
6019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-06-06 do dziś
6121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-06-06 do dziś
6231 PRODUKCJA MEBLI2014-06-06 do dziś
6328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-06 do dziś
6423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-06-06 do dziś
6513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-06-06 do dziś
6616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-06-06 do dziś
6739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-06-06 do dziś
6822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-06-06 do dziś
6935 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-06-06 do dziś
7009 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów