BOWEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000512579
Numer REGON: 243579397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351940/21/906]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2016-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. REJTANA nr domu 6 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2016-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2014 R., NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4, REP. NR 2465/20142014-06-10 do dziś
216.11.2015R. REP. A NR 6278/2015, NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZE MARIA WINIARSKA, MARTYNA OZIĘBAŁA-WINIARSKA W CZĘSTOCHOWIE, UL. RACŁAWICKA 4, ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI2015-11-26 do dziś
311.04.2017 R., REP. A NR 2130/2017, NOTARIUSZ MARTYNA OZIĘBAŁA-WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4 - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2017-05-24 do dziś
424.01.2018R. REPERTORIUM A NR 365/2018, NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4, ZMIENIONO § 42018-04-13 do dziś
503.02.2020R. REP. A NR 391/2020, NOTARIUSZ JUSTYNA WŁODARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 42, ZMIENIONO §6, §7, §11 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2020-02-12 do dziś
619.10.2020R. REPERTORIUM A NR 2782/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II 76/78, ZMIANA §42020-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALOTA2014-06-10 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2014-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-02-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,00 ZŁ2020-02-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2014-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-06-10 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego9.900,00 ZŁ2020-02-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000506237 2014-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BOWEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE. OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DAMIAN KALOTA - PREZES ZARZĄDU.2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000506237 2014-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2017-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-11-30 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-11-30 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-11-30 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-11-30 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2020-11-30 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-30 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-11-30 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2015 okres OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów