GSU INTER-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000512539
Numer REGON: 243588309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446993/22/641]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSU INTER-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2014-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica JANA PAWŁA II nr domu 2 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2014-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 2845/2014 28.05.2014 R., NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 3382/2014 SKREŚLONO: PKT. 13, 14, 17 W § 6 UST. 1 ZMIENIONO: PKT. 24 W § 6 UST. 1 ORAZ UST. 3 W § 9 DODANO: UST. 4 W § 92014-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻEL2014-06-10 do dziś
2. ImionaNEL2014-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSU BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2719496132014-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000136454 2014-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ2014-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego48000,00 ZŁ2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, B) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘŻEL2015-03-05 do dziś
2. ImionaNEL2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-05 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-03-05 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-05 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-03-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2015-03-05 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-03-05 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-05 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-03-05 do dziś
1079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 10.06.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
8data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.06.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów