INTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000512151
Numer REGON: 022433710
Numer NIP: 8971800233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527820/23/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OBORNICKA nr domu 71 nr lokalu 73 kod pocztowy 51-114 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.2014 R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA HANNY STRZELCZYK PRZY UL. KSIĘCIA WITOLDA 49/2 WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 1175/2014.2014-06-13 do dziś
208.02.2017 R., NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. T. KOŚCIUSZKI 83/B2, REP. A NR 446/2017 - ZMIENIONO § 6 UST. 12017-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBAUER2017-04-20 do dziś
2. ImionaSERGEY2017-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBAUER2023-06-30 do dziś
2. ImionaBEATA2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2023-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2014-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELBAUER2017-05-19 do dziś
2. ImionaSERGEY2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-13 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-13 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-06-13 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-13 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-06-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-13 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-13 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-06-13 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-13 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 13.06.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
2data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
3data złożenia 31.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
4data złożenia 31.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-31 do dziś
5data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
6data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
7data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8data złożenia 24.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-24 do dziś
9data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-24 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-24 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów