BUDAR LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000512084
Numer REGON: 260751041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309817/21/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDAR LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina SMYKÓW miejscowość KRÓLEWIEC POPRZECZNY2014-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRÓLEWIEC POPRZECZNY ulica KRÓLEWIEC POPRZECZNY nr domu 15 kod pocztowy 26-212 poczta SMYKÓW kraj POLSKA 2014-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2014 R., REP. A 1801/2014, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13; 13.03.2014 R., REP. A 3385/2014, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13 - ZMIENIONO § 3.2014-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2014-06-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGMUNT2014-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2014-06-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2014-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.2014-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2014-06-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2014-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2014-06-04 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2014-06-04 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-06-04 do dziś
481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-06-04 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-06-04 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-06-04 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-06-04 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-06-04 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-04 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2014-06-04 do dziś
1119 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-06-04 do dziś
1220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-04 do dziś
1323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-06-04 do dziś
1423 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2014-06-04 do dziś
1523 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-04 do dziś
1633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-06-04 do dziś
1733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-06-04 do dziś
1837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-06-04 do dziś
1901 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-06-04 do dziś
2038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-06-04 do dziś
2138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-06-04 do dziś
2238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-06-04 do dziś
2338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-06-04 do dziś
2438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-06-04 do dziś
2539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-06-04 do dziś
2641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-04 do dziś
2741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-06-04 do dziś
2842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-06-04 do dziś
2942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2014-06-04 do dziś
3001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2014-06-04 do dziś
3142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-06-04 do dziś
3242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-06-04 do dziś
3342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-06-04 do dziś
3442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-06-04 do dziś
3542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-04 do dziś
3643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-06-04 do dziś
3743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-06-04 do dziś
3843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-06-04 do dziś
3943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-06-04 do dziś
4043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-06-04 do dziś
4101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2014-06-04 do dziś
4243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-06-04 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2014-06-04 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-06-04 do dziś
4543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-06-04 do dziś
4643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-06-04 do dziś
4743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-06-04 do dziś
4843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-06-04 do dziś
4943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-04 do dziś
5046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-06-04 do dziś
5146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-06-04 do dziś
5201 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-06-04 do dziś
5346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-06-04 do dziś
5446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-06-04 do dziś
5546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-06-04 do dziś
5646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-06-04 do dziś
5746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-06-04 do dziś
5846 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-06-04 do dziś
5946 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2014-06-04 do dziś
6046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-04 do dziś
6146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-06-04 do dziś
6246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-06-04 do dziś
6302 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2014-06-04 do dziś
6446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-06-04 do dziś
6546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-06-04 do dziś
6646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-06-04 do dziś
6746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-06-04 do dziś
6846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-04 do dziś
6947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-06-04 do dziś
7047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-04 do dziś
7147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-04 do dziś
7247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-04 do dziś
7347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-04 do dziś
7402 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2014-06-04 do dziś
7547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-06-04 do dziś
7652 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2014-06-04 do dziś
7752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-06-04 do dziś
7852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-06-04 do dziś
7955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-06-04 do dziś
8062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-06-04 do dziś
8163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-06-04 do dziś
8264 91 Z LEASING FINANSOWY2014-06-04 do dziś
8368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-06-04 do dziś
8468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-06-04 do dziś
8502 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2014-06-04 do dziś
8669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-06-04 do dziś
8770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-06-04 do dziś
8870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-06-04 do dziś
8971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-06-04 do dziś
9071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-06-04 do dziś
9171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2014-06-04 do dziś
9271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-06-04 do dziś
9373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-06-04 do dziś
9473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-06-04 do dziś
9574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-06-04 do dziś
9602 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2014-06-04 do dziś
9774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-04 do dziś
9877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-04 do dziś
9977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-04 do dziś
10077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-06-04 do dziś
10177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-06-04 do dziś
10278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-06-04 do dziś
10378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-06-04 do dziś
10478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-06-04 do dziś
10581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-06-04 do dziś
10681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
2data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
3data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
8data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów