APTEKA „VITRUM” SKULSKA-CHUDYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000512022
Numer REGON: 022426561
Numer NIP: 8961537969
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11840/23/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITRUM” SKULSKA-CHUDYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość ŻERNIKI WROCŁAWSKIE2014-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻERNIKI WROCŁAWSKIE ulica MIODOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-010 poczta ŻERNIKI WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2014-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122 MAJA 2014 R.2014-06-03 do dziś
206.06.2017 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW; ZMIENIONO: § 5; 10.08.2017 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW, USUNIĘTO W § 8 UST.2 PKT.B), W § 8 UST. 2 PUNKTY C),D),E),F) OTRZYMUJĄ OZNACZENIA B),C),D),E).2017-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKULSKA CHUDYK2014-06-03 do dziś
2. ImionaNATALIA2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDYK2014-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-06-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2014-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKULSKA CHUDYK2014-06-03 do dziś
2. ImionaNATALIA2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDYK2014-06-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-03 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-03 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-03 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-06-03 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-06-03 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-04 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów