HAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000511989
Numer REGON: 022426897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249668/20/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2017-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica AL. POZNAŃSKA nr domu 17 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2014 R.2014-06-03 do dziś
214.10.2016 R., NOTARIUSZ MARIUSZ MUC W KANCELARII NOTARIALNEJ BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOMANDORSKA 53/2B, 53-342 WROCŁAW, REP. A NR 4754/2016, ZMIENIONO § 2, § 3, § 4, § 5, § 15 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-24 do dziś
331.07.2017 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5254/2017, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I USTANOWIONO W CAŁOŚCI NOWĄ TREŚĆ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE JEST TEKSTEM JEDNOLITYM.2017-10-02 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.08.2017 R. REP. A NR 2259/2017, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I USTANOWIONO W CAŁOŚCI NOWĄ, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE JEST TEKSTEM JEDNOLITYM.2018-05-07 do dziś
528.02.2019R., REP. A NR 1029/2019, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §6, §11, §14 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-12-19 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2020R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1214/2020 - ZMIENIONO: §6 UST. 1 I §6 UST. 22020-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2017-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2019-12-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2019-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110900,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2017-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MACIEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2017-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-02 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-10-02 do dziś
332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2017-10-02 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-10-02 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2017-10-02 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2017-10-02 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-02 do dziś
847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-02 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
2data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów