BUDOVA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000511740
Numer REGON: 302733453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33438/20/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOVA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WIELKA nr domu 18 nr lokalu 12A kod pocztowy 61-775 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDOVASYSTEM.PL2014-05-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOVASYSTEM.PL2014-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2014 R.2014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2014-05-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2014-05-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2014-05-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2014-05-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-09 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-09 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-09 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-09 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-09 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-09 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-02-09 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-09 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-09 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-18 do dziś
3data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-18 do dziś
4data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-18 do dziś
5data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-22 do dziś