FIRMA DORADCZO-USŁUGOWA „PPC-KASPROWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000511704
Numer REGON: 243603641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431527/22/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCZO-USŁUGOWA „PPC-KASPROWICZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2014-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica MONIUSZKI nr domu 9 nr lokalu 5 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2014-06-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPPC_KASPROWICZ@OP.PL2014-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.1991 R. REP. A 4163/91 NOTARIUSZ HUBERT MARCZYK PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GLIWICACH ODDZIAŁ W BYTOMIU, 06.05.2014 R. REP. A NR 3289/2014 ASESOR NOTARIALNY MACIEJ LEPICH Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA MADEJA W ZABRZU, ZMIENIONO § 2, § 6, § 72014-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2014-06-26 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA URSZULA2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2014-06-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W POSTACI DYREKTORA GENERALNEGO. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DYREKTOR GENERALNY.2014-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPROWICZ2014-06-26 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2014-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY2014-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZWAGIEL2017-03-27 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-06-26 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-06-26 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-26 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
2data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
3data złożenia 02.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-12 do dziś
4data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
5data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
6data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
7data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-23 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów