„A-Z KLINKIER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000511686
Numer REGON: 081213253
Numer NIP: 9282079559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504854/23/500]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z KLINKIER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2014-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻARY ulica TATRZAŃSKA nr domu 6E kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2014-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM „A” NR 1318/2014.2014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2014-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 584(1)-584(13) KSH, PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „BOGDAN DOBROWOLSKI A-Z KLINKIER” W ŻARACH NA MOCY OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA 13.02.2014 R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM A NR 1311/2014.2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOGDAN DOBROWOLSKI A-Z KLINKIER2014-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-05-30 do dziś
3. Numer w rejestrzeNIP 9280004161 2014-05-30 do dziś
5. Numer REGON9700057562014-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2014-05-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-05-30 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-05-30 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-05-30 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-30 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-05-30 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-05-30 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-30 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-30 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-05-30 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
4data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
6data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
8data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji22.05.2015R. NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELRIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 1602/2015 - ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, UCHWAŁA NR 12015-08-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR BĘDZIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2015-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDOBROWOLSKI2015-08-18 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2015-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów