LABORATORIUM KARIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000511462
Numer REGON: 022424846
Numer NIP: 8982207579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-06-19
Sygnatura akt[RDF/618560/24/905]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM KARIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ2014-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PIOTRA NORBLINA nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 51-664 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDIUNO@LABORATORIUMKARIERY.COM2014-05-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABORATORIUMKARIERY.COM2014-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2014 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/1, REPERTORIUM A NR 2983/20142014-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARSKA PTASZYŃSKA2014-05-30 do dziś
2. ImionaHANNA MAGDALENA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWOGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARSKA PTASZYŃSKA2014-05-30 do dziś
2. ImionaHANNA MAGDALENA2014-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-05-30 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-30 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-05-30 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-05-30 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-05-30 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-30 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-05-20 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5data złożenia 01.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
6data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
7data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
8data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9data złożenia 11.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
10data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-05-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142016-05-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów