INSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000511363
Numer REGON: 161591163
Numer NIP: 7492091287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533568/23/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSURANCE FIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2014-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica ZAMKNIĘTA nr domu 54 nr lokalu 1 kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2014-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.04.2014 R. NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 3604/2014 21.05.2014 R. NOTARIUSZ ANETA PRZYBYŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 5540/2014 - ZMIENIONO PAR. 23, WYKREŚLONO PAR. 12 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW2014-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-05-29 do dziś
2. ImionaMARIA2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2021-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2021-07-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2021-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2021-07-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-05-29 do dziś
2. ImionaROMAN2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI2014-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJER2014-05-29 do dziś
2. ImionaMARIA2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI2014-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-29 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-05-29 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-05-29 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2014-05-29 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-05-29 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-05-29 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-05-29 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-29 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-29 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
9data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów