CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000511357
Numer REGON: 147271156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548475/23/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość DĘBE2020-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBE nr domu 60 kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK kraj POLSKA 2020-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2014 R. REP. A NR 4020/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA PIETRASIK NOTARIUSZA W WARSZAWIE ALICJI HUZIUK2014-06-02 do dziś
222.10.2014 R., REP. A NR 5675/2014 JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI KOŚCIUSZKI NR 39 W ŁODZI. § 15 ust. 7- NOWE BRZMIENIE; § 19 ust. 2- SKREŚLONY2014-12-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.2019 R., REP. A NR 9075/2019, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE WRAZ Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.12.2019 R., REP. A NR 11967/2019, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKA2014-06-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR SŁAWOMIR2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁ2014-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKA KLECZKA2014-06-02 do dziś
2. ImionaSYLWIA2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2014-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2014-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT- KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU- SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT- SAMODZIELNIE.2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLECZKA2014-06-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR SŁAWOMIR2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-02 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-06-02 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-06-02 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-06-02 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-06-02 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-06-02 do dziś
717 24 Z PRODUKCJA TAPET2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
3data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
9data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
10data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów