SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KABATY SEGMENTY W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000511080
Numer REGON: 147256412
Numer NIP: 9512379993
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/7699/24/615]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-05-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KABATY SEGMENTY W LIKWIDACJI2023-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2024-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 50 nr lokalu 4A kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-02-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJANUSZ@ADM2000.PL2024-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.01.2014 R.2014-05-27 do dziś
214 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 6, § 8 PKT 6, W § 9 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 UST. 3, § 24 UST. 1 I UST. 2, § 25 UST. 11, § 26 UST. 5, § 33 UST. 10, § 47 UST. 9, § 52 UST. 1 I UST. 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPOŁĄCZENIE2014-05-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuWYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE VI WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. SYG. AKT VI ACA 1176/12 ORAZ WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ III CYWILNY Z DNIA 02 MAJA 2012 R. O WYDANIE ORZECZENIA ZASTĘPUJĄCEGO UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI SYG. AKT IIIC 493/09. WYROK SĄDU APELACYJNEGO W ZAKRESIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI JEST PRAWOMOCNY Z DNIEM 11 LIPCA 2013 R.2014-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA „OSIEDLE KABATY”2014-05-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-05-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000056262 2014-05-27 do dziś
5. Numer REGON0107121062014-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2023-01-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDYNIK2023-01-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WITOLD2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARSKI2023-01-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-05-27 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-05-27 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-27 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5data złożenia 23.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
8data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-17 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-17 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.10.2023 R., UCHWAŁA NR 13/2023 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU ,2023-11-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2023-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACEWICZ2023-11-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZDZISŁAW2023-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaASZKLAR2023-11-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów