LENIAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000510973
Numer REGON: 123136951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/317012/21/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLENIAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 67 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.03.2014 R. - NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2121/20142014-05-26 do dziś
224.08.2015, REPERTORIUMA NR 1097/2015, NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA IRLA WALCZEWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA - ZMIENIONO § 2, DODANO § 17 UST. 22015-09-11 do dziś
327.11.2015, REPERTORIUM A NR 416/2015, NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. BARSKA 61 W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 2, § 7, § 8, § 9, § 11 UST. 1, § 13 UST. 12016-01-21 do dziś
409.02.2016 R., REP. A NR 992/2016, NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA - STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-02-26 do dziś
513.05.2021R., REP. A NR 802/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANDRZEJ BALCERAK, ZASTĘPCA KATARZYNY MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635558402016-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000598324 2016-02-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR BIEL2021-07-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000ZŁ2021-07-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000ZŁ2021-07-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000ZŁ2021-07-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR2021-07-08 do dziś
2. ImionaMARIA ALDONA2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR2021-07-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2021-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR2021-07-08 do dziś
2. ImionaMARIA ALDONA2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635558402016-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000598324 2016-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIAR2016-01-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-21 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-01-21 do dziś
346 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2016-01-21 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-01-21 do dziś
522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 26.05.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
5data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.05.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów