TAPICERNIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000510908
Numer REGON: 281599170
Numer NIP: 7393867833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530462/23/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPICERNIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY miejscowość ŁUGWAŁD2014-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁUGWAŁD nr domu 44 kod pocztowy 11-001 poczta DYWITY kraj POLSKA 2014-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2014 R., NOTARIUSZ MICHAŁ MILEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 647/20142014-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTEL2014-06-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2014-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2014-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2014-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2014-06-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2014-06-12 do dziś
246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-06-12 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-12 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-06-12 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-06-12 do dziś
695 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2014-06-12 do dziś
731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2022-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.12.2015 okres OD 12.06.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
6data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
7data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
8data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
9data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów