PROJEKT DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000510705
Numer REGON: 222114453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374137/22/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROJEKT DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LUBOMINO miejscowość LUBOMINO2020-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBOMINO ulica UL. KOPERNIKA nr domu 12 kod pocztowy 11-135 poczta LUBOMINO kraj POLSKA 2020-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2014 R. NOTARIUSZ LESZEK SOLECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE REP. A NR 1384/20142014-05-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2015 R., REP. A NR 1521/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ ADAM SUCHTA; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2015-04-09 do dziś
327.12.2019 R., REP. A NR 5555/2019, NOTARIUSZ ANNA KOPROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE, ZMIANA: §2, §3, §6 UST. 1, §152020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2015-04-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2020-02-19 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2020-02-19 do dziś
2. ImionaIZABELA MARIA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2015-04-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-02-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-19 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-19 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-02-19 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-19 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów