HIGH QUALITY MEDICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000510576
Numer REGON: 022419532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[RDF/327269/21/337]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH QUALITY MEDICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2014-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica DĘBOWA nr domu 20A kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2014-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2014 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/4, REP. A NR 1984/2014.2014-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIŃSKI2014-05-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIŃSKI2014-05-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-05-22 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2014-05-22 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-05-22 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2014-05-22 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-05-22 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-05-22 do dziś
786 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-05-22 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-05-22 do dziś
986 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2014-05-22 do dziś
1086 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-05-22 do dziś
1186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-05-22 do dziś
1221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-05-22 do dziś
1386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-22 do dziś
1426 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2014-05-22 do dziś
1530 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2014-05-22 do dziś
1632 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2014-05-22 do dziś
1747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-22 do dziś
1847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-22 do dziś
1970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-05-22 do dziś
2070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-08 do dziś
2data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
3data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-13 do dziś
4data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-13 do dziś
5data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
6data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów