GS SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000510480
Numer REGON: 222087093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17085/22/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina SKARSZEWY miejscowość SKARSZEWY2014-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARSZEWY ulica WYBICKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 83-250 poczta SKARSZEWY kraj POLSKA 2014-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 MAJA 2014 ROKU, NOTARIUSZ BOŻENA ROMAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. BASZTOWEJ NR 9, REPERTORIUM A NR 7373/20142014-05-21 do dziś
230.08.2014, REP. A NR 5077/2014, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY UL. BOGUSŁAWSKIEGO NR 23, NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁY: § 9 UST. 1, § 10.2014-11-27 do dziś
311.02.2015 R., REPERTORIUM A NR 795/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY ULICY BOGUSŁAWSKIEGO NUMER 23,§9 UST.1, §10 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE.2015-02-27 do dziś
422.04.2015 R., REPERTORIUM A NR 3453/2015, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROŁĘCE, PRZY UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23, §9.1. UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE I DO §10 PO LIT. D) DODANO LIT. E)2015-10-20 do dziś
521.06.2017R. REPERTORIUM AA NR 7463/2017 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NUMER 35/4 SKREŚLA SIĘ: §18 UST.5 I UST. 11, §19 UST. 42017-09-11 do dziś
625.04.2018.,REP.A NR 5497/2018 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI ZE STAROGARDU GDAŃSKIEGO DODANO §10 LIT.F UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-10-29 do dziś
730.06.2020 R., REPERTORIUM A NR 8293/2020 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 35/4, ZMIANA §9 UST.1,§10 UST.F2020-08-17 do dziś
818.05.2022R, REPERTORIUM A NR 5796/2022 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 35/4, ZMIANA §9 UST. 1, §10 UST. G2022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROSZ2015-02-27 do dziś
2. ImionaGERARD EDMUND2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500 ZŁ2018-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego49850,00 ZŁ2022-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2014-11-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2014-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATOKA2015-07-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRAUN2019-09-02 do dziś
2. ImionaLONGINA BARBARA2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-02 do dziś
21. NazwiskoBIELAWA2019-09-02 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW JAKUB2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-02 do dziś
31. NazwiskoHUSAK2019-09-02 do dziś
2. ImionaHELENA2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-02 do dziś
41. NazwiskoGROSZ2015-07-01 do dziś
2. ImionaGERARD EDMUND2015-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-01 do dziś
51. NazwiskoKOŁODZIEJCZYK2014-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-05-21 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-21 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-05-21 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-05-21 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-05-21 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2014-05-21 do dziś
756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-05-21 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-21 do dziś
924 PRODUKCJA METALI2014-05-21 do dziś
1010 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów