BUD-HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000510414
Numer REGON: 302726855
Numer NIP: 7811895922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-24
Sygnatura akt[RDF/362256/21/919]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302726855 NIP 78118959222014-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat MOGILEŃSKI gmina MOGILNO miejscowość MOGILNO2021-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MOGILNO ulica UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 3 kod pocztowy 88-300 poczta MOGILNO kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ROTOBIO.PL2014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.20142014-05-21 do dziś
2DNIA 16 CZERWCA 2014 R., REPERTORIUM A NUMER 3.975/2014 NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY MICKIEWICZA 24/5 ZMIENIONO: § 22014-08-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.02.2019 R. REP. A NR 826/2019 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA MARKA OSTROWSKIEGO W MOGILNIE W PRZEDMIOCIE ZMIANY § 2, § 3 I § 4 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.2019 R. REP. A NR 1466/2019 NOTARIUSZ MAREK OSTROWSKI, SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY ZAWIERAJĄCY ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI - § 2 UST. 1 UMOWY.2019-03-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2020 REP. A NR 7807/2020 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANDRZEJA BARABASZA W BYDGOSZCZY W PRZEDMIOCIE ZMIANY § 4, § 5 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI2021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2019-03-18 do dziś
2. ImionaLIDIA URSZULA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2019-03-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ2021-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2021-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKA2021-02-25 do dziś
2. ImionaLIDIA URSZULA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOMASZEWSKI2014-08-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2014-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-21 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-05-21 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-05-21 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-05-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
4data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
5data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-24 do dziś
6data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów