A.R.S.RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000510327
Numer REGON: 123126272
Numer NIP: 5492438206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-03-12
Sygnatura akt[RDF/986009/19/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.S.RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość CHEŁMEK2014-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁMEK ulica PLAC KILIŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 32-660 poczta CHEŁMEK kraj POLSKA 2014-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 07.04.2014 R. ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ MĘDRALA-BUDKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZATORZE ULICA OŚWIĘCIMSKA 2, REP. A NR 1975/20142014-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŹWIGOŃ2014-05-22 do dziś
2. ImionaADAM EUGENIUSZ2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.R.S.RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230521832014-05-22 do dziś
4. Numer KRS0000499049 2014-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPŁON2014-05-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2014-05-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD BENEDYKT2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA A.R.S. RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD W OSOBACH: 1). RYSZARD BENEDYKT WOLAK - FUNKCJA: PREZES ZARZĄDU 2). STANISŁAW KAPŁON - FUNKCJA: WICEPREZES ZARZĄDU2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.R.S.RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230521832014-05-22 do dziś
4. Numer KRS0000499049 2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-05-22 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-05-22 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-05-22 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-05-22 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-05-22 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-05-22 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-05-22 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-05-22 do dziś
924 PRODUKCJA METALI2014-05-22 do dziś
1025 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-22 do dziś
1128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-22 do dziś
1232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-05-22 do dziś
1333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-22 do dziś
1438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-05-22 do dziś
1539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów