ASTRALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000510116
Numer REGON: 181110627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-03-24
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/1384/17/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2014-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica 3 MAJA nr domu 19 nr lokalu 6 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2014-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2014 R., NOTARIUSZ LIDIA MAKAR, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU, UL. KS. PIOTRA SKARGI 8, 37-700 PRZEMYŚL, REP. A NR 942/20142014-05-22 do dziś
223.03.2016 R., REP.A NR 943/2015 NOTARIUSZ JULIA SOKULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU PRZY UL.3-GO MAJA 19 - ZMIENIONO PAR.2 I PAR.5.2016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKITOWSKI2017-03-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANTONI2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULYANOV2017-03-24 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2017-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2017-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, Z TYM WYJĄTKIEM ŻE UMOWY KREDYTOWE, UMOWY LESINGU I UMOWY POŻYCZKI MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKITOWSKI2017-03-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANTONI2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2017-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaULYANOV2017-03-24 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2017-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-06-07 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-06-07 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-06-07 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-07 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-06-07 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-07 do dziś
801 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2016-06-07 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2015 okres OD 22.05.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.05.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.05.2014 DO 31.12.20142016-03-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów