A-Z BUD PYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000510056
Numer REGON: 243579351
Numer NIP: 5751886834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-09-28
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4586/23/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z BUD PYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC2019-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLINIEC ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 54 kod pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA 2019-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2014 R. NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL. PIEKARSKA 11, REP. A NR 1864/20142014-06-06 do dziś
205.08.2016R. NOTARIUSZ AGATA JUCHA KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, UL. PIEKARSKA 11, REP. A NR 2793/2016, ZMIANA §1 PKT 2, §4, §9 PKT 3 DODAJE SIĘ W §8 UST.42016-10-25 do dziś
305.02.2019 R. NOTARIUSZ NATALIA OTRĘBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU UL. OŚWIĘCIMSKA 7, REP. A NR 402/2019, ZMIANA § 2 UST.1.2019-02-25 do dziś
409.05.2023 R., REP. A. 1702/2023, NOTARIUSZ MARTA JOŃCZYK-MANIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, ZMIANA § 1, § 4, § 5, § 7; 17.05.2023 R., REP. A. 1762/2023, NOTARIUSZ MARTA JOŃCZYK-MANIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, ZMIANA § 9 PKT 32023-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2435619022023-09-28 do dziś
4. Numer KRS0000510028 2023-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-09-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-09-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-09-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-09-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2023-09-28 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2023-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-09-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PROWADZENIE WSZELKICH SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJA NALEŻĄ DO KOMPLEMENTARIUSZA. 2. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, MA ON PRAWO PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I JĄ REPREZENTOWAĆ SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2023-09-28 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2023-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-10-25 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-10-25 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-10-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-10-25 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-25 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-10-25 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-10-25 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-25 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.11.2015 okres OD 28.04.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
2data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3data złożenia 17.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
8data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
9data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów