A-Z BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000510028
Numer REGON: 243561902
Numer NIP: 5751886774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549172/23/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC2019-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLINIEC ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 54 kod pocztowy 42-700 poczta LUBLINIEC kraj POLSKA 2019-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2014 R., NOTARIUSZ AGATA JUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. A NR 1856/20142014-05-20 do dziś
205.02.2019R. REPERTORIUM A NR 398/2019, NOTARIUSZ NATALIA OTRĘBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU, UL. OŚWIĘCIMSKA 7, ZMIANA §2 UST.12019-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2014-05-20 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2014-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ORAZ DECYZJE W IMIENIU SPÓŁKI PODEJMUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DECYZJE W IMIENIU SPÓŁKI PODEJMUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, MA ON PRAWO PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I JĄ REPREZENTOWAĆ SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2014-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2020-06-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-05-20 do dziś
282 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-05-20 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-20 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-20 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2016 okres OD 28.04.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
2data złożenia 25.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.04.2014 DO 31.12.20142016-04-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów