CSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000509744
Numer REGON: 147247241
Numer NIP: 5252586657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-13
Sygnatura akt[RDF/388749/22/915]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 34 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@CSWP.PL2014-05-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CSWP.PL2014-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.03.2014 R., REP. A NR 2192/2014, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. PROSTA 32.2014-05-15 do dziś
227.08.2014 R., NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, UL. PROSTA 32, 00-838 WARSZAWA, REP. A NR 8340/2014 ZMIANA § 5 UST. 2 I § 6 UST. 1 I 2.2014-09-23 do dziś
311.12.2015, REP.A NR 11791/2015, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZYNIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 5, 6, 102016-02-09 do dziś
429.01.2018R., REP. A NR 1680/2018, NOARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USUNIĘTO DOTCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (PARAGRAFY 1-14 UMOWY SPÓŁKI), WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (PARAGRAFY 1-14 UMOWY SPÓŁKI).2018-03-07 do dziś
503.08.2018 R., REP. A NR 10745/2018, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI2018-10-15 do dziś
615.01.2020 R., REP.A NR 405/2020, NOTARIUSZ JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §10, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425797252014-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000365953 2014-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2014-05-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RAFAŁ2014-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALACHA2014-05-15 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2014-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2014-05-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALEKSANDER2014-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2014-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASECKI2016-02-09 do dziś
2. ImionaSERGRIUSZ SEBASTIAN2016-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2016-02-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-09 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2018-03-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA LUB PROKURENTA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST CSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZNIEJSZEGO NIŻ DWUOSOBOWY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: KRZYSZTOF ALEKSANDER WASILEWSKI (CZŁONEK ZARZĄDU), MICHAŁ RAFAŁ WŁODARCZYK (CZŁONEK ZARZĄDU), JĘDRZEJ SZYMON SZALACHA (CZŁONEK ZARZĄDU), SERGIUSZ SEBASTIAN PASECKI (CZŁONEK ZARZĄDU).2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425797252014-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000365953 2014-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW OBEJMUJĄCA WYDAWANIE MIĘDZY INNYMI KSIĄŻEK, BROSZUR, ULOTEK I PODOBNYCH PUBLIKACJI, W FORMIE DRUKOWANEJ, ELEKTRONICZNEJ I DŹWIĘKOWEJ LUB W INTERNECIE2014-05-15 do dziś
258 14 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW OBEJMUJĄCA MIĘDZY INNYMI WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW UKAZUJĄCYCH SIĘ MNIEJ NIŻ 4 RAZY W TYGODNIU, W FORMIE DRUKOWANEJ LUB ELEKTRONICZNEJ, WŁĄCZAJĄC INTERNET2014-05-15 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-09 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-02-09 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-09 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 15.05.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4data złożenia 09.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
8data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów