„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000509742
Numer REGON: 243579339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/10528/23/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2014-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWIERCIE ulica TOWAROWA nr domu 22 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 2014-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.03.2014 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA HĘDRZAK-SŁOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK DĘBNICKI 6/4, REPERTORIUM A NR 1569/20142014-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2014-06-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2013 R. (REP. A NR 1566/2014) - OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY (PLAN PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z O.O. SPORZĄDZONY DNIA 25 CZEWRWCA 2013 R., OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 3662/2013, ZMIENIONY NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 6947/2013, Z DNIA 4 LISTOPADA 2013 R.), WSZYSTKIE SPORZĄDZONE W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY RYNKU DĘBNICKIM 6/4, PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ HĘDRZAK-SŁOTA. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA PRZEZ PAWŁA WÓJCIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJACĄ WE WŁASNYM IMIENIU JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: WÓJCIK PAWEŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ANNA” Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU (AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI „FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANNA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCU Z DNIA 6 MARCA 2014 R. (REP. A NR 1569/2014) SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY RYNKU DĘBNICKIM 6/4, PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ HĘDRZAK-SŁOTA.2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ2014-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW2014-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2014-06-06 do dziś
242 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-06-06 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-06-06 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-06-06 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-06-06 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-06-06 do dziś
745 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-06 do dziś
845 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-06 do dziś
945 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-06 do dziś
1045 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-06-06 do dziś
1146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2014-06-06 do dziś
1233 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-06-06 do dziś
1346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2014-06-06 do dziś
1446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-06-06 do dziś
1546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-06-06 do dziś
1647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-06 do dziś
1747 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-06-06 do dziś
1847 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-06 do dziś
1947 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-06-06 do dziś
2047 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-06-06 do dziś
2147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-06-06 do dziś
2249 1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2014-06-06 do dziś
2338 1 ZBIERANIE ODPADÓW2014-06-06 do dziś
2449 2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2014-06-06 do dziś
2549 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2014-06-06 do dziś
2649 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-06-06 do dziś
2749 5 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-06-06 do dziś
2850 1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2014-06-06 do dziś
2950 2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2014-06-06 do dziś
3050 3 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2014-06-06 do dziś
3150 4 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2014-06-06 do dziś
3252 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-06-06 do dziś
3352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-06-06 do dziś
3438 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2014-06-06 do dziś
3556 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-06-06 do dziś
3664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-06-06 do dziś
3766 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-06-06 do dziś
3877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-06 do dziś
3977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2014-06-06 do dziś
4038 3 ODZYSK SUROWCÓW2014-06-06 do dziś
4141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-06-06 do dziś
4241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-06-06 do dziś
4342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2014-06-06 do dziś
4442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2015 okres OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów