EX7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000509140
Numer REGON: 123114412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222200/20/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2018-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 87 nr lokalu B14 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2014 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ GOŁDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, REPERTORIUM A NR 1578/20142014-05-13 do dziś
223.04.2018, REPERTORIUM A NR 1570/2018, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ GOŁDA - ZMIENIONO § 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2014-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIKOŁAJ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2014-05-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJDA2014-05-13 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPCZAK2014-05-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2014-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIKOŁAJ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2014-05-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAJDA2014-05-13 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPCZAK2014-05-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2014-05-13 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-05-13 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-05-13 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-05-13 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-05-13 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-05-13 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-13 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-05-13 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-05-13 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2015 okres OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-05-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów