BUDMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000509063
Numer REGON: 302570620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-01
Sygnatura akt[RDF/271060/20/510]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina RYCZYWÓŁ miejscowość RYCZYWÓŁ2020-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RYCZYWÓŁ ulica PL. 1 MAJA nr domu 15 kod pocztowy 64-630 poczta RYCZYWÓŁ kraj POLSKA 2020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2013 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, REP. A NR 9239/13.2014-05-14 do dziś
223.10.2014R., REP. A NR 11209/14, ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF BARANOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA BARANOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO: §3 ust. 1 I 2, §10 UMOWY SPÓŁKI.2015-01-02 do dziś
319.11.2019R., NOTARIUSZ GRAŻYNA STANISŁAWA TURKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU - ZMIENIONO: §3 UST.1 I UST.2, §9 UST.1 I UST.22020-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2015-01-02 do dziś
2. ImionaHENRYK2015-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2020-04-22 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-14 do dziś
247 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-05-14 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-04-22 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-04-22 do dziś
355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2020-04-22 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-04-22 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-22 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-22 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-08 do dziś
4data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
5data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów