AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000509018
Numer REGON: 022410991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/495966/23/48]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA ŚLĄSKA miejscowość KOMORNIKI2015-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica UL. POLNA nr domu 33 kod pocztowy 55-300 poczta ŚRODA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2014 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKA 22/22 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ BORZEMSKĄ-WILCZKIEWICZ, REP. A NR 1172/20142014-05-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2015R.REP.A NR 7780/2015 NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI,KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI S.C WE WROCŁAWIU,UL.WITA STWOSZA 1-2. ZMIENIONO:§3.2015-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA CONCEPT GESELLSCHAFT FÜR WASSERBEHANDLUNG MBH2014-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2014-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDR DETIG2014-05-12 do dziś
2. ImionaANDREAS WOLFGANG ROLAND2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOLIS2014-05-12 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA2014-05-12 do dziś
21. NazwiskoKLUKAS2016-04-13 do dziś
2. ImionaRONALD WOLFGANG2016-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-05-12 do dziś
246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-05-12 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2015 okres OD 10.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-16 do dziś
5data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
8data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów